Magyar Véreb Egylet Alapszabálya

MAGYAR VÉREB EGYLET

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2019.02.16.-tól

Tartalom

I.       Általános rendelkezések. 3

II.      Az Egylet célja és tevékenysége. 3

III.         Tagsági viszony. 4

IV. Tagok jogai és kötelezettségei 6

V.     Az Egylet szervezete és működése. 7

VI. Az egyesület gazdálkodása. 11

VII.   Határozathozatal 11

VIII. Az Egylet jegyzése, aláírási jog. 12

IX. Összeférhetetlenségi szabályok. 12

X. Ellenőrző és fegyelmi bizottság. 12

XI. Nyilvánosság. 13

XII. Záró rendelkezések. 13

 

 

 

I.Általános rendelkezések

A Magyar Véreb Egylet (továbbiakban Egylet) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv., alapján működik.

Az alapító tagok taggyűlése az egyesület megalakítását 2000. február 26. napi közgyűlésén határozta el, melyen az alapszabály elfogadása is megtörtént.

 1/ Az Egylet neve: Magyar Véreb Egylet

2/ Az Egylet székhelye: 8083 Csákvár, Vértes utca 3.

3./ Az Egylet önálló, önkormányzatiság elvén működő természetes és jogi személyek társadalmi szervezete.

4/ Az Egylet elfogadja az FCI (Féderation Cynologique International, Nemzetközi Kynológiai Szövetség) által mindenkor elismert magyarországi csúcsszervezetet.

5/ Az egyesület az FCI Alap és Működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozhat bel-és külföldi kynológiai szervezethez,

6/ Az Egylet a hannoveri és bajor hegyi véreb fajták vonatkozásában a MEOESZ szerződött fajtagondozó szervezeteként működik.

  

II.Az Egylet célja és tevékenysége

 7./ Az Egylet működési célja:

A hannoveri- és  bajor hegyi véreb fajták munkacentrikus tenyésztése, a fajták nemzetközi standard-ek szerinti fenntartása és fejlesztése, valamint azok népszerűsítése.

A vérebvezetők és tenyésztők egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme.

A fajtákkal kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, vizsgák- versenyek és tenyészszemlék szervezése, fajtákkal kapcsolatos kynológiai kutatások végzése, a fajta kiképzésével és bírálatával foglalkozók képzése.

Az Egylet vadászati kultúránk és hagyományaink ápolását, a véreb sebzett nagyvad utánkeresésével történő használatán keresztül igyekszik gyakorolni;

Feladata továbbá a Nemzetközi Véreb Szövetség (ISHV) tagjaként annak munkájában való részvétel, valamint a nemzetközi véreb szövetségben nem tagként szereplő más véreb egyesületekkel való együttműködés, amelyek hasonló célt tűztek ki maguk elé. A Nemzetközi Véreb Szövetség tagjaként különösen fontos a tenyésztési feladatokban való részvétel.

Az  Egylet feladata továbbá, hogy a fajtákra vonatkozó szakirodalmat népszerűsítse, azok kiadását az idegen nyelvű kiadványok lefordítását és megjelentetését támogassa. Szakmai tárgyú ismeretterjesztő anyagokat bocsásson ki és évente  megjelentesse a Véreb Híradót, valamint a hosszabb időszakot feldolgozó Véreb krónikát, s tevékenysége bemutatására és tagjai tájékoztatására önálló honalapot működtessen. Lehetőség és igény szerint részt vesz a különböző szakmai rendezvényeken.

Egyletünk az 1931. évtől kezdve Németország, Ausztria és Svájc mellett a Nemzetközi Vérebszövetség alapító tagországa. Ebből adódóan meghatározó szerepe volt és jelenleg is van a véreb enyésztés és a vérebmunka gyakorlati fejlesztés tekintetében. Mivel az utánkereső munka a vadászati kultúránk ápolásának és széleskörű elterjesztésének nélkülözhetetlen alappillére, a sebzett nagyvad felkutatása és szenvedéstől való megváltása jogi, erkölcsi és gazdasági értelemben vett kötelezettség. Fontos szerepe van a kultúrát és állatvédelmet szolgáló vadászat gyakorlásában, hisz segíti a vad mielőbbi terítékre kerülését.  Az egylet kívülállók részéről való igénybevételt nem zárja ki, biztosítja az egylet szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférést a mindenkori szolgáltatási árjegyzék szerint.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel azt a feladatainak megvalósítására fordítja. Az egylet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

III.Tagsági viszony

8./ Az Egylet rendes tagja lehet a jelenlegi tagokon kívül, az:

 - aki a belépési nyilatkozatot kitölti,

- aki  alapszabályát elfogadja,

- aki  a tenyésztési és vizsgaszabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek tartja,

-aki a tagdíjat befizeti,

- akit az Egylet két legalább ötéves tagsággal rendelkező tagja – vagy az adott körzet felelőse - írásban ajánl.

- akit mindezen feltételek teljesülése esetén kérelmére az Elnökség az  Egylet rendes tagjai sorába felveszi.  A tagfelvételi eljárást az elnökség soron kívül lefolytatja, amely történhet írásbeli szavazással (kör e-mail) vagy a soron következő elnökségi ülésen. A tagfelvétel eredményéről a titkár írásbeli határozatot készít, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

 

9./ A tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával, ill. ezzel egyidejűleg éves tagdíj megfizetésével, majd  a késedelem nélkül megkezdett tagfelvételi eljárást követően az Elnökség  tagfelvételt jóváhagyó határozatával jön létre.   Az új tagot a határozat megszületése pillanatától megilletik a rendes tagot megillető jogok és kötelezettségek.

 10./ Tagsági viszony megszűnik:

 -    a tag halálával,

-    ha a tag a kilépést írásban bejelenti,

-    Kizárással/törléssel

-    a tagsági díj - felszólítás ellenére - történő meg nem fizetése esetén, a tag elnökségi határozattal a tagnyilvántartásból törölhető, ebben az esetben a kizárt tag 2 évig nem kezdeményezheti újbóli tagfelvételét.

-    a tag a tenyésztési és/ vagy vizsga szabályzatot ill, az alapszabályt súlyosan vagy ismételten megsérti, s a fegyelmi bizottság javaslatára az elnökség által közgyűlésre beterjesztett kizárási javaslatot  a közgyűlés jóváhagyja, ebben az esetben a kizárt tag 4 évig nem kezdeményezheti újbóli tagfelvételét.

-    az Egylet megszűnésével, vagy megszüntetésével.

11./ Az Egylet tagjai:

-rendes tagok,

-tiszteletbeli- vagy

-pártoló tagok.

 12./ A rendes tagok az Egylethez csatlakozott, elnökségi határozat által felvett és a belépési feltételeknek megfelelt

 - bármely magyar állampolgár;

- magyarországi lakcímkártyával rendelkező nem magyar állampolgár;

- bármely nem magyar állampolgár, aki hazája ISHV tagsággal rendelkező tagszervezetének tagja;

- olyan országok állampolgárai, ahol nem működik ISHV tagegyesület.

- Magyarországon bejegyzett jogi személy

- valamint az előzőek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, ha elfogadják az egyesület célkitűzéseit és vállalják az alapszabály előírásait.

13./Tiszteletbeli tag: a 70. életév betöltése után minden tag automatikusan tiszteletbeli taggá válik, amennyiben elfogadja ezt a státuszt, ennek adminisztrálása az elnökség feladata. A tiszteletbeli tag részt vehet az egylet valamennyi rendezvényén, így közgyűlésen is véleményalkotási, javaslattételi joggal, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, és nem választható az Egylet tisztségeibe. Szolgáltatást az érvényes árjegyzék alapján jogosult igénybe venni.

14./Pártoló tagok: az Egylet elnöksége által felkért, vagy arra önként jelentkező természetes vagy jogi személyek. A pártoló tagok kérelemre történő felvételét az Egylet elnöksége határozatilag hagyja jóvá, melyről kérelmezőt írásban értesíteni kell. A pártoló tag felvételéhez semmilyen más előzetes feltételnek nem kell teljesülnie. A pártoló tag jogosult az Egylet közösségi rendezvényein részt venni, azt erkölcsileg és anyagilag támogatni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, és nem választható az Egylet tisztségeibe. A tiszteletbeli- vagy pártoló tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony megszüntetésének bejelentésével, tagság törlésével és a tag halálával, vagy jogi személy pártoló tag esetén annak megszűnését követően szűnik meg.

 

IV. Tagok jogai és kötelezettségei 

15./ Az Egylet rendes tagja jogosult:

- az Egylet céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni.

- az Egylet rendezvényein és munkájában részt venni.

- választhat és választható az Egylet tisztségeire.

- az Egylet irataiba előzetes bejelentés után betekinteni

 16./ Az Egylet rendes és tiszteletbeli tagja köteles:

- az éves adatszolgáltatást (tenyésztési és teljesítményadatok vonatkozásában) a megadott határidőig a körzetfelelősén keresztül - az Egylet felé teljesíteni

- az Egylet szervezeti életében részt venni, a rábízott, ill. elvállalt feladatokat végrehajtani

- tisztségre való megválasztása esetén ezt legjobb tudása szerint ellátni,

- a tagsági díjat minden év március 31.-ig megfizetni. A 70. életév betöltését követően, a tiszteletbeli tagsággal a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik.70 éves kortól kezdődően amennyiben a tag élni kíván a MEOESZ kínálta szolgáltatásokkal, elegendő a MEOESZ-t megillető tagdíjrészt befizetni

- az Egylet valamennyi elfogadott szabályzatát betartani és betartatni.

- a vérebekkel való munkát az Egylet keretein belül művelni és az Egylet tevékenységét lehetőségei szerint támogatni

- az Egylet és az ISHV céljaival ellentétesen működő szervezetek és személyek tevékenységét nem támogatni.

- amennyiben a teljesítménybíró a fenti kötelezettségeit nem teljesíti, a következő évben nem bírálhat MVE rendezvényen.

  

V.Az Egylet szervezete és működése

 17./ Az Egylet vezető szervei:

- a közgyűlés

- az elnökség

- ellenőrző és fegyelmi bizottság

18./ A közgyűlés az Egylet legfőbb szerve, amelyet a rendes tagok összessége alkot. A közgyűlést az elnök évente egyszer - szükség szerint több alkalommal – annak, időpontjának legalább 8 nappal előre történő, írásbeli közlésével összehívja. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az elnökség határozata értelmében, továbbá az ellenőrző bizottság kezdeményezésére, valamint a tagság egyharmadának kérésére az ok és cél megjelölésével, továbbá ha bíróság elrendeli. A rendkívüli közgyűlést 15 napon belül kell összehívni, összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívókat - amelyeknek a napirendet is tartalmaznia kell – az Egylet tagnyilvántartásában szereplő tagoknak írásban meg kell küldeni. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a megválasztott jegyzőkönyvvezető, valamint a taggyűlésen részt vett és megválasztott két tag hitelesít.

 19./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 - az alapszabály elfogadása, módosítása

- az elnökség tagjainak megválasztása, felmentése és az egyes elnökségi tagok lemondásának tudomásulvétele.

- az ellenőrző és fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése és egyes

- ellenőrző és fegyelmi bizottsági tagok lemondásának tudomásulvétele.

- fegyelmi szabályzat, valamint az ellenőrző és fegyelmi bizottság éves beszámolójának elfogadása

- az adatkezelési szabályzat és annak módosításainak elfogadása

- a tagdíj és annak befizetésével kapcsolatos szabályok meghatározása

- az Egylet feloszlásának, más tenyésztő szervezettel történő egyesülés kimondása

- fegyelmi jogkör gyakorlása

- az elnökség éves beszámolójának elfogadása

- valamint mindaz, amit jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.

 20./ Az elnökség 5 főből áll. Megbízatása 4 évre szól, és évente legalább kétszer, szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

Az elnökséget, melynek tagja az elnök, a titkár, a tenyésztésvezető, a rendezvény és vizsgafelelős, gazdasági felelős, vagyis összesen 5 elnökségi tag, az Egylet közgyűlése titkos szavazással választja meg. Az elnökségen belüli további feladatok megosztást az elnökség maga dönti el.

Az elnökségi ülést az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze írásban vagy elektronikus úton, a napirend közlésével, legkésőbb az ülést megelőző 8. napon. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag vesz részt. A működőképesség megőrzése miatt az elnökség szótöbbséggel hozza határozatait, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 21./ Az elnökség irányítja és szervezi az Egylet munkáját. Tevékenységéről a tagokat közgyűlésen köteles rendszeresen tájékoztatni, és a jelentősebb kérdésekben a közgyűlés állásfoglalását kérni. Az elnökség, amennyiben halaszthatatlan ügyben kénytelen döntést hozni, s az elnökségi ülés összehívásának akadálya merül fel, jogosult bizonyos témákkal kapcsolatos határozat meghozatala érdekében elektronikus úton (kör e-mail, konferencia telefon, vagy skype beszélgetés formájában) megvitatni és döntést hozni. Az ily módon hozott döntést, határozatot írásba kell foglalni és a többi határozattal azonos módon kezelni és nyilvántartani. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és biztosítani kell a tagság számára az azokba történő betekintést.

 Az elnökségi üléseken hozott határozatokat 15 napon belül a honlapon nyilvánosságra kell hozni

24./ Az Egylet elnöke:

- önállóan képviseli az Egyletet,

- a közgyűlések és elnökségi ülések közötti időszakban gondoskodik az Egylet alapszabály szerinti működőképességének fenntartásáról, és a határozatok végrehajtásáról.

- akadályoztatása esetén az Egylet ügyeiben, meghatalmazás alapján a titkár vagy bármely más megbízott elnökségi tag jogosult eljárni.

25./ Az Egylet titkára:

- őrzi és kezeli az Egylet dokumentumait, iratait, vezeti a határozatok könyvét

- kezeli a tagok adatkezelési nyilatkozatait

- vezeti az Egylet tagjainak nyilvántartását, és ellenőrzi a tagdíj befizetéseket

- belépési szándék esetén ellenőrzi a feltételek teljesülését, és elnökségi döntést kezdeményez

- a tagdíj felszólítás ellenére történő meg nem fizetése esetén tájékoztatja az elnökséget

- az Egylet rendezvényeiről a tagokat írásban (postai vagy elektronikus úton) kiértesíti.

-  Kezeli a www.magyarverebegylet.hu weboldalt, amely az MVE saját tulajdonát képező információs honlapja. Azon szakmai és tartalmi ellenőrzést végez.

- a kizárt és felvett tagok adatait az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli   a honlapon

-  tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen köteles beszámolni

  26./ Gazdasági felelős

- az elnök irányításával végzi munkáját, szervezi és irányítja az Egylet pénzügyi gazdálkodását, melyről az évi rendes közgyűlésen köteles beszámolni

 27./ A tenyésztésvezető:

- az elnökségen belül önállóan végzi a tenyésztés adminisztrációs szakmai munkáját, melynek során kapcsolatot tart a MEOESZ és az ISHV illetékeseivel az országos és nemzetközi fajtatenyésztő szervezetekkel,

- szükség esetén előkészíti a tenyésztési szabályzat módosításról szóló elnökségi döntést.

- a jogszabály, valamint az Egylet tenyésztési és vizsgaszabályzata alapján gondoskodik a tenyésztési nyilvántartások vezetéséről

- részt vesz az Egylet tenyészszemléinek és, konfirmációs eljárásainak megszervezésében,

- irányítja a körzetfelelősök tenyésztéshez kapcsolódó munkavégzését,

- indokolt esetben, a tenyésztési szabályzatot súlyosan vagy ismételten megsértőkkel szemben javaslatot terjeszt az elnökség elé.

- tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen köteles beszámolni.

- A tenyésztéssel és a származási, ill. regisztrációs lapok kiváltásával kapcsolatos adminisztratív tevékenységével (elektronikus és postai ügyintézés, telefonszolgálat, iratkészítés és nyilvántartás vezetés) kapcsolatosan költségtérítés igénybevételére jogosult.

 

 28./ Rendezvény és vizsgafelelős

- a körzetfelelősök javaslatai alapján előkészíti az Egylet rendezvénytervét, melyet az Elnökség fogad el, s küldi meg a MEOESZ-nek jóváhagyásra.

- saját hatáskörben intézi az Egylet rendezvényeire történő nevezésekkel kapcsolatos tennivalókat (rendezvények meghirdetése, nevezések befogadása és visszaigazolása/visszautasítása)

- intézi a bírók kikérését a MEOESZ VTBT-től és a bírók felkérését kirendelését,

- kapcsolatot tart a MEOESZ VTBT-vel, valamint intézi a bírók kötelező továbbképzésével kapcsolatos tennivalókat

- az év végével elkészíti a rendezvények eredményeinek összesítését

- szükség esetén előkészíti a verseny és vizsga szabályzat módosításról szóló elnökségi döntést.

- tevékenységéről az éves közgyűlésen köteles beszámolni

29./ A körzetfelelősök - akik az elnökség felkérésére, tájegységenként végzik munkájukat - az elnökség, ill. a tenyésztésvezető munkájának elősegítésére látják el az alábbi feladatokat. A körzetek kialakításáról és a körzetfelelősök felkéréséről az elnökség dönt.

A körzetfelelősök feladata:

-    A tenyésztésvezető felkérése és tenyésztési szabályzat előírásai alapján alomellenőrzés, 

-    az Egylet körzeti rendezvényeinek (vizsgák, tanfolyamok, vérebes találkozók) megszervezése és lebonyolítása

-    a körzetben vérebet tartó és vezető tagok munkájának lehetőség szerinti összehangolása, kapcsolattartás, a körzetben tevékenykedő tagtársak informálása

-    Pártoló és rendes tagok felvételére javaslattétel

- javaslattétel a Kaszó kupán illetve a nemzetközi versenyeken való indulásra

-    Az elnökség szükség szerinti informálása a végzett tevékenységről, évente egy alkalommal kibővített elnökségi ülésen való kötelező részvétel beszámolással, a Véreb Híradó számára beszámoló összeállítása a körzet munkájáról

-    a körzethez tartozó tagok kötelező éves adatszolgáltatásának összefogása, az eredményeket rendszerezése, összesítése és a tenyésztésvezető részére meghatározott időpontig megküldése, a tenyésztésvezető által előkészített táblázat szerint  

- december elejéig az elnökség elé terjeszti jóváhagyásra a következő évi körzeti programtervet

 

VI. Az egyesület gazdálkodása

 30./ Az Egylet vagyona a tagdíjakból, pályázatokból elnyert támogatásukból, magán- és jogi személyek adományaiból, valamint egyéb bevételekből képződik.

 31./ Az Egylet tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egylet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 32./ Az elnökség törli a tagnyilvántartásból és a honlapról azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének a titkár általi tértivevényes levélben, vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére 15 napon belül nem tesz eleget.

A törlésről elnökségi határozatot kell hozni, amelyet 8 napon belül az elnökség köteles megküldeni tértivevényes küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható módon az érintettnek.

Az elnökség által hozott tagdíj nem fizetése miatti törlő határozattal szemben az érintett a közlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. (1989. évi II. Törvény 10. §.-a)

A tagdíj nem fizetése miatt töröltek tagsági viszonya az elnökség által hozott törlő határozat közlésének napján szűnik meg, kivéve, ha a jogorvoslati eljárás során a bíróság a törlő határozatot megsemmisíti.

A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. (1989. évi II. Törvény 10. §.-a)

A kizárt tagok tagsági viszonya a közgyűlés által hozott kizáró határozat közlésének napján szűnik meg, kivéve, ha a jogorvoslati eljárás során a bíróság a törlő határozatot megsemmisíti.

33./ Az Egylet tisztségviselői és a bírói testület tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, hacsak a közgyűlés erről másképp nem dönt, kézkiadásaik megtérítésére a költségelszámolás szabályainak figyelembevételével igényt tarthatnak.

 

34./ A pénzügyi és számviteli feladatok ellátására tiszteletdíjas könyvelőt/ ill. informatikai adminisztrátort lehet alkalmazni, akinek alkalmazási feltételeiről a feladatok és a pénzügyi helyzet ismeretében az elnökség dönt.

VII.   Határozathozatal

35/ Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok közül legalább 3 fő jelen van. A közgyűlés határozatképes akkor, ha azon a részvételre jogosultak 50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén, 15 napon belüli időpontra összehívott, második ülés változatlan napirenddel és a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes, ezt a szabályt azonban a meghívóban szerepeltetni kell.

36./ A határozatokat a közgyűlés és az elnökség is szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, ha az alapszabály másképp nem rendelkezik. A határozatokat folyamatos sorszámozással ellátva, határozatok könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat számát, tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát. Amennyiben a határozat felelős személyhez kötődik, úgy annak nevet is fel kell tüntetni.

A bevezetést a taggyűlés és vezetőségi jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Egylet titkára végzi, és az elnök aláírásával hitelesíti a bejegyzést.

37./ Titkos szavazás szükséges a tisztségviselők megválasztásánál, egyéb esetekben pedig akkor, ha a döntést hozó szerv szótöbbséggel így határoz.

38./Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölő és szavazatszámláló bizottság felállítását igényelheti.

VIII. Az Egylet jegyzése, aláírási jog

39./ Az Egyletet jogosult jegyezni az Egylet elnöke, akként, hogy az Egylet géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá saját nevét önállóan írja.

40./ Az Egylet bankműveleteinek: aláírási jogát önállóan az elnök, vagy távollétében két elnökségi tag együttesen gyakorolja. Az elnökségi tagok jogosultak a bankműveletekbe betekinteni.

 

IX. Összeférhetetlenségi szabályok

 41./ 1./ A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1§(1) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a./ kötelezettsége vagy felelősség alól mentesül,

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 2./ nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja,

42./ Nem számít összeférhetetlenségnek, ha az Egylet választott tisztségviselője részt vesz a Bírói Testület vagy a körzetfelelősök munkájában.

  

X. Ellenőrző és fegyelmi bizottság

  43./ A közgyűlés által megválasztott elnökből és 3 tagból álló bizottság ellenőrzi az Egylet alap és fegyelmi szabályzatszerű működését, mely során jogosult és köteles

-    tanácskozási joggal részt venni az elnökség ülésein

-    az Egylet pénzügyi-, számviteli gazdálkodását érintően vizsgálatot tartani, az Egylet valamennyi iratába betekinteni, és az esetleges hiányosságok pótlását kezdeményezni valamint felvetéseire választ kérni

-    a fegyelmi szabályzat hatáskörébe tartozó ügyekben eljárni, határozatot hozni, arról az érintett és az elnökséget tájékoztatni

-    és tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen a tagoknak beszámolni.

Az Ellenőrző és fegyelmi Bizottság üléseit az elnök szükség szerint, de legalább évente két alkalommal annak, időpontjának és okának legalább 8 nappal előre történő, írásbeli közlésével összehívja. Az ellenőrző és fegyelmi bizottságnak - az elnökséghez hasonlóan, a fegyelmi ügyek kivételével - joga van elektronikus úton történő határozathozatalra.

Az Ellenőrző és fegyelmi Bizottság ülése akkor határozatképes, ha az elnök és legalább kettő tag jelen van. Az Ellenőrző és fegyelmi Bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.

XI. Nyilvánosság

44./  A közgyűlés és elnökség határozatait az Egylet titkára az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 8 napon bélül írásban közli. Az egylet éves beszámolójáról készült jelentést minden tagnak a beszámoló elfogadását követően meg kell küldeni illetve az egylet titkára előzetes bejelentésre az Egylet székhelyén biztosítja megtekintését

45./ a./ Az Egylet titkára előzetes bejelentésre az Egylet székhelyén az Egylet tagjai és bárki számára biztosítja az Egylet működése során keletkező iratokba való betekintés jogát. 

XII. Záró rendelkezések

 46./ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyesülési jogról a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. rendelkezései az irányadók.

 Az eredeti  alapszabályt az Egylet 2000. február 26. napján tartott alakuló taggyűlése egyhangúlag elfogadta.

 Az alapszabály módosítását az Egylet 2019.02.16-án a 8/2019(02.16) számú határozattal elfogadta.

Kaszó, 2019.02.16.                                                                                                                                   

                                                                       dr. Buzgó József    MVE elnök